b,a,ka áx lsß lkjd lshkafka fïjg ;ud''''''' b,a,ka áx lsß lkjd lshkafka fïjg ;ud''''''' Reviewed by Gossip Lanka News on 7:51 PM Rating: 5
mÜgu wd;,a iqmsßu iqm¾ iagd¾ *ka tlla ''''f,d,a 70 ''''mÜgu w;,a mÜgu wd;,a iqmsßu  iqm¾ iagd¾ *ka tlla ''''f,d,a 70 ''''mÜgu w;,a Reviewed by Gossip Lanka News on 7:11 AM Rating: 5
hï hï wjia:dj, wyUqf,i isÿjqKq udrl wk;=re tl;=jla "ieuúgï úkS;j ßh mojkak hï hï wjia:dj, wyUqf,i isÿjqKq udrl wk;=re tl;=jla "ieuúgï úkS;j ßh mojkak Reviewed by Gossip Lanka News on 4:58 AM Rating: 5

fgksika whf.a wÆ;au fcdalaia '''''''

Gossip Lanka News 8:31 PM
Tenison Coorey Comedy New - PLC Premiere Awards 2013 This act was done for PLC Premier Awards 2013 @ Blue water, Wadduwa..Read More
fgksika whf.a wÆ;au fcdalaia ''''''' fgksika whf.a wÆ;au fcdalaia ''''''' Reviewed by Gossip Lanka News on 8:31 PM Rating: 5
ialEk¾ ^YÍrfha wíhka;r fldgia ialEka lsÍfï&hka;%hl wreu mqÿu l%shdldß;ajh '''' wksjd n,kak ialEk¾ ^YÍrfha wíhka;r fldgia ialEka lsÍfï&hka;%hl wreu mqÿu l%shdldß;ajh '''' wksjd n,kak Reviewed by Gossip Lanka News on 12:52 PM Rating: 5
fukak iqmsÍu iqmsß ,iaik jevla wksjd n,kak ''''''wk¾l,S,d f,d,a fjk yeá fukak iqmsÍu iqmsß ,iaik jevla wksjd n,kak ''''''wk¾l,S,d f,d,a fjk yeá Reviewed by Gossip Lanka News on 10:50 PM Rating: 5
Tn fïl úYajdi lrk tlla ke fomdrla n,kak fld,af,la fl,af,la fjk úÈh Tn fïl úYajdi lrk tlla ke fomdrla n,kak fld,af,la fl,af,la fjk úÈh Reviewed by Gossip Lanka News on 10:41 PM Rating: 5
uhs,a .,j.kak fok wd;,a tl n,kakflda ^msßñkag muKs& uhs,a .,j.kak fok wd;,a tl n,kakflda ^msßñkag muKs& Reviewed by Gossip Lanka News on 6:49 AM Rating: 5
iqoaokaf. rfÜÈ iqoaokaj mer¥ ch.%dyS fudfydf;a ùäfhdaj iqoaokaf. rfÜÈ iqoaokaj mer¥ ch.%dyS fudfydf;a ùäfhdaj Reviewed by Gossip Lanka News on 1:27 AM Rating: 5
^r;a;rx&fl,af,la r;a;rka Wiaikjd'' fukak fydre ^r;a;rx&fl,af,la r;a;rka Wiaikjd'' fukak fydre Reviewed by Gossip Lanka News on 8:07 PM Rating: 5
wjqreÿ 45 lg miq Ôú;fha m,uq yඬ wikakg weh jdikdjka; úh wjqreÿ 45 lg miq Ôú;fha m,uq yඬ wikakg weh jdikdjka; úh Reviewed by Gossip Lanka News on 11:39 PM Rating: 5
oreKq iqkL imd lEul§ thg ,lajkakd fírd .kakd kshu l%uh ^b;d m%fhdackj;a ùäfhdajls& oreKq iqkL imd lEul§ thg ,lajkakd fírd .kakd kshu l%uh  ^b;d m%fhdackj;a ùäfhdajls& Reviewed by Gossip Lanka News on 9:55 PM Rating: 5
´fka ke;s tajd n,kak .syska lr.kak foa n,kak 18¤ ´fka ke;s tajd n,kak .syska lr.kak foa n,kak 18¤ Reviewed by Gossip Lanka News on 7:44 PM Rating: 5
fï fld,af,da ;=kafokd ìfhdakafia f.a iskaÿfõ kegqu iqmsßhg wkqNj lrk wdldrh n,kak fï fld,af,da ;=kafokd ìfhdakafia f.a iskaÿfõ kegqu iqmsßhg wkqNj lrk wdldrh n,kak Reviewed by Gossip Lanka News on 7:55 AM Rating: 5
fufyu h;=rla wrka ;sfhkjo@ fufyu h;=rla wrka ;sfhkjo@ Reviewed by Gossip Lanka News on 8:43 PM Rating: 5
fmdrj,a jf.a .shdg fjk foa n,kakflda fmdrj,a jf.a .shdg fjk foa n,kakflda Reviewed by Gossip Lanka News on 8:41 PM Rating: 5
wksjd fo;=ka mdrla fï ùäfhda tl ish,af,dau n,hs wksjd fo;=ka mdrla fï ùäfhda tl ish,af,dau n,hs Reviewed by Gossip Lanka News on 8:31 PM Rating: 5
jev odk whg fukak mdvï jev odk whg fukak mdvï Reviewed by Gossip Lanka News on 8:03 PM Rating: 5
wfma fld,af,dkaf.a mÜg iskaÿjla wefvkjd ''' wfma fld,af,dkaf.a mÜg iskaÿjla wefvkjd ''' Reviewed by Gossip Lanka News on 7:43 PM Rating: 5

fldfyduo fï kx.sf. weÿï wÈ,a,''

Gossip Lanka News 8:15 PM
Idina suffers from a wardrobe malfunction in the middle of Take Me or Leave Me. Handled it in a way only Idina Menzel could pull off!Read More
fldfyduo fï kx.sf. weÿï wÈ,a,'' fldfyduo fï kx.sf. weÿï wÈ,a,'' Reviewed by Gossip Lanka News on 8:15 PM Rating: 5
;=ï ys fyda Í fïla tl n,kak ;=ï ys fyda Í fïla tl n,kak Reviewed by Gossip Lanka News on 8:03 PM Rating: 5
iaf,da fudaYka wd;,a tlla n,kak mqÿu ysf;kjd ;dlaIKfha ÈhqKqj iaf,da fudaYka wd;,a tlla n,kak mqÿu ysf;kjd ;dlaIKfha ÈhqKqj Reviewed by Gossip Lanka News on 8:02 PM Rating: 5
fudnhs,a f*daka tl ;=, w;ruka jQ iqrEmskshg fjk foa'' fudnhs,a f*daka tl ;=, w;ruka jQ iqrEmskshg fjk foa'' Reviewed by Gossip Lanka News on 7:46 PM Rating: 5
fukak b, wfokl,a yskdfjkak iqmsß fldfudaâ fukak b, wfokl,a yskdfjkak iqmsß fldfudaâ Reviewed by Gossip Lanka News on 8:24 PM Rating: 5

wuq;=u úÈfha jevla ''''

Gossip Lanka News 12:10 PM
Idina suffers from a wardrobe malfunction in the middle of Take Me or Leave Me. Handled it in a way only Idina Menzel could pull off!Read More
wuq;=u úÈfha jevla '''' wuq;=u úÈfha jevla '''' Reviewed by Gossip Lanka News on 12:10 PM Rating: 5

f,dalfha ìys iqkqu wk;=re

Gossip Lanka News 7:44 AM
Top Close Calls Compilation 2014, Cheating Death Close Calls, Best Close Calls, Pedestrian Close Calls , Cars Close Calls, Woman Close C...Read More
f,dalfha ìys iqkqu wk;=re f,dalfha ìys iqkqu wk;=re Reviewed by Gossip Lanka News on 7:44 AM Rating: 5
Powered by Blogger.