නැවත වතාවක් ලිට්රෝ සමාගම ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අඩු කිරීමට තීරණය කරයි

Idapz Digital 5:37 AM
  ජාත්‍යන්තර වෙළඳපළේ මේ කාල සීමාවේදී  ගෑස් නිෂ්පාදිතයේ විශාල වශයෙන් මිල අඩුවීමක් සිදු නොවුනත්  නිරන්තරයෙන්ම පාරිභෝගික ජනතාව ගැන සිතන ලිට්රෝ ...Read More
නැවත වතාවක් ලිට්රෝ සමාගම ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අඩු කිරීමට තීරණය කරයි  නැවත වතාවක් ලිට්රෝ  සමාගම ලිට්රෝ ගෑස් සිලින්ඩරයක මිල අඩු කිරීමට තීරණය කරයි Reviewed by Idapz Digital on 5:37 AM Rating: 5
Powered by Blogger.