නීතිය නොසලකා ලිට්රෝ සමාගම පුද්ගලීකරණය කිරීමට සුදානම්- කාටත් කොලේ වහලා කරන්න යන දේ

Idapz Digital 7:35 AM
  ලිට්රෝ ගෑස් ලංකා සමාගම ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධව 2024 පෙබරවාරි මස 06 වන දින මුදල් අමාත්‍යංශයේදී කරන ලද සාකච්ඡාවේදී මෙම ප්...Read More
නීතිය නොසලකා ලිට්රෝ සමාගම පුද්ගලීකරණය කිරීමට සුදානම්- කාටත් කොලේ වහලා කරන්න යන දේ නීතිය නොසලකා ලිට්රෝ  සමාගම පුද්ගලීකරණය කිරීමට සුදානම්- කාටත් කොලේ වහලා කරන්න යන දේ Reviewed by Idapz Digital on 7:35 AM Rating: 5

ටෙන්ඩර් භාර ගැනීම අවසන්- ලිට්රෝ එකමුතුවෙන් චෝදනාවක්

Idapz Digital 11:12 PM
  ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම ප්‍රතිව්‍යුහගතකරණ ක්‍රියාවලිය ලබන වසර (2025) දක්වා කල්දමන්නේ යැයි රාජ්‍ය ව්‍යාපාර  දෙපාර්තමේන්තුව ලිඛිතව දැනුම්දී තිබිය...Read More
ටෙන්ඩර් භාර ගැනීම අවසන්- ලිට්රෝ එකමුතුවෙන් චෝදනාවක් ටෙන්ඩර් භාර ගැනීම අවසන්- ලිට්රෝ  එකමුතුවෙන් චෝදනාවක් Reviewed by Idapz Digital on 11:12 PM Rating: 5

ලිට්රෝ සමාගම නැවත වතාවක් ජනතාවට සහන ලබාදෙයි.

Idapz Digital 12:14 AM
75%කටත් වඩා සිය පාරිභෝගික ජනතාවගේ  සුභ සිද්ධිය වෙනුවෙන් ඇප කැප වූ සමාගමක් ලෙස ලිට්රෝ සමාගම හඳුන්වන්න පුළුවන්. මුළු මහත් ජාතියටම ලිප ගිනි මෙල...Read More
ලිට්රෝ සමාගම නැවත වතාවක් ජනතාවට සහන ලබාදෙයි.  ලිට්රෝ  සමාගම නැවත වතාවක් ජනතාවට සහන ලබාදෙයි. Reviewed by Idapz Digital on 12:14 AM Rating: 5
Powered by Blogger.