මෙරට උගත්තු ෂෙඩ්වල, අවන්හල් සේවයේ

Gossip Lanka News 9:35 AM
මෙරටින් විදේශගත වූ ඉංජිනේරුවරුන්, නීතිඥයන් සහ ගණකාධිකාරිවරුන් ඇතුළු වෘත්තිකයන් දහසකට වැඩි පිරිසක් අවන්හල්වල, ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල සහ සුපිරි වෙ...Read More
මෙරට උගත්තු ෂෙඩ්වල, අවන්හල් සේවයේ මෙරට උගත්තු ෂෙඩ්වල, අවන්හල් සේවයේ Reviewed by Gossip Lanka News on 9:35 AM Rating: 5
Powered by Blogger.